College van kerkrentmeesters

Financiën

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Venlo draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën, de kerkelijke gebouwen en de ledenadministratie. Het stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening op, die de kerkenraad vervolgens bespreekt en vaststelt.
Verder is het college van kerkrentmeesters belast met het zorgen voor de geldwerving.
Het zwaartepunt van deze geldwerving vormt de jaarlijkse actie Kerkbalans, waarbij aan alle leden van de Protestantse Gemeente Venlo gevraagd wordt een financiële bijdrage te leveren. In toenemende mate worden bij deze actie de gemeenteleden door vrijwilligers uit onze gemeente persoonlijk benaderd en wordt door hen uitleg verschaft, waarom deze bijdrage nodig is om de kerk nu en in de toekomst haar functie te laten vervullen. Veel gemeenteleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en dragen ruim bij aan de kerk.
Toch is er door de hoge kosten vanwege de predikantsplaats en het onderhoud aan de gebouwen nauwelijks financiële armslag om in de materiële behoeften van onze kerkgemeenschap te voorzien. Elke financiële bijdrage is dan ook hartelijk welkom en wordt benut voor instandhouding en uitbouw van de protestantse gemeente.

Kerkbalans 2024: geef vandaag voor de kerk van morgen!

Voor hetzelfde geld geeft u meer:
de Belastingdienst en periodieke giften.

U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen.

De zorg voor en het onderhoud van de gebouwen.

Daarbij gaat het om de historische Joriskerk en om het gebouw Het Nieuwe Baken, dat onder meer benut wordt voor de kindernevendienst, cursussen, en het gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de wekelijkse eredienst. Het college van kerkrentmeesters is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kostersdiensten. De gebouwen worden ook verhuurd aan derden voor passende activiteiten, waarbij genoemd worden de concerten georganiseerd door de stichting Tegenwind.

De ledenadministratie

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het bijhouden van het archief.

Het college van kerkrentmeesters vergadert maandelijks over alle zaken, die verband houden met de financiën en het beheer.

Namen en adressen

voorzitter: Gea Dahmen
secretaris: vacant, e-mail: secr.cvk.pgvenlo@gmail.com
penningmeester: Boke Dijkstra,
tel. nr.: 06 4013 5285
e-mail: penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com

contactpersonen
– voor collectebonnen: Rein Dahmen, tel 077-4778000
– voor vrijwillige bijdragen: Bep van Hemert, tel. 077-3663166
– voor het kerkelijk bureau: Christa van der Lugt, tel. 077 – 352 38 22

Bankrekeningnummers met ingang van 1 november 2018:
– de algemene rekening voor collectebonnen, acties en giften, o.v.v de bestemming
IBAN – NL27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o.
– voor vrijwillige bijdragen, o.v.v. je registratienummer
IBAN – NL49 RABO 0373 7307 64 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o.

Huren van de gebouwen:

Coen van der Vlerk,
tel. 06 5396 0424,
e-mail: gebruikgebouwen.pgvenlo@gmail.com