ANBI – diaconie

ANBI gegevens van de Diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Venlo.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:     Diaconie van de Protestantse gemeente te Venlo e.o.
Telefoonnummer:     06-24494927
RSIN/Fiscaal nummer:    824126324
Website adres:     www.joriskerk.net
E-mail:     secretariaatdiakonievenlo@gmail.com
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:     Brouwersplaats 4, 5911CE Venlo
Postcode:     5911 CG
Plaats:     Venlo

De Protestantse gemeente te Venlo e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Venlo e/o.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.joriskerk.net vindt u het jaarplan 2017 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting bij de jaarrekening 2018

Baten
In totaal heeft de diaconie € 12675 ontvangen in 2018. Dit is een significant hoger bedrag dan in het jaar ervoor, en grotendeels toe te schrijven aan het voor het eerst combineren van de diaconale en missionaire werkgroep financiën in één jaarrekening.   

·         Collecten in kerkdiensten                                
De opbrengsten van de collecten in kerkdiensten zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, zo’n 40%. Het lijkt erop dat de daling van 2017 een tijdelijk effect is geweest.

·         Diaconale actie
De opbrengst van de diaconale actie is hoger dan verwacht (30% boven het niveau van vorig jaar), waar we heel blij mee zijn. Dit komt vooral door een extra gulle schenking van een gemeentelid, voor het overige blijft deze opbrengst op een herkenbaar niveau. Zoals te zien in het overzicht vormt het resultaat van de diaconale actie als ieder jaar weer de financiële ruggengraat voor het werk van de diaconie!

·         Missionaire actie
De opbrengst van de missionaire actie is iets boven de verwachte bijdrage. Deze actie vormt een aparte pijler voor het missionaire werk dat uitgevoerd wordt door de missionaire werkgroep als onderdeel van de diaconie. 

Lasten
In totaal heeft de diaconie € 10645 uitgegeven in 2018. Ook dit ligt hoger dan in 2017 vanwege dezelfde reden als bij de baten: combineren van de diaconale en missionaire werkgroep financiën in één jaarrekening. Het bedrag is echter lager dan de baten en dat is niet de bedoeling! Dit zal de diaconie in 2019 corrigeren. Het verschil is in ongeveer gelijke mate toe te schrijven aan achterblijvende uitgaven bij de diaconie en bij de missionaire werkgroep.

·         Leningen en andere plaatselijke persoonlijke hulp
In 2018 is er zo’n € 2000 besteed aan hulp aan mensen in nood, meestal in de vorm van renteloze leningen of als ondersteuning in natura.
Er is ook een eerder verstrekte lening volledig afgelost.

·         Plaatselijk werk
In 2018 is er door de Diaconie € 1620 aan plaatselijk werk besteed. Hier valt ondersteuning van bezoekwerk onder, abonnementen, 40 dagenkalenders. Daarnaast hebben we nogmaals de actie As Equals gesponsord, een project in de vorm van een filmfestival.
Met ingang van 2018 hebben we een maandelijkse ondersteuning voor de Voedselbank Venlo ingesteld om de operationele kosten te helpen dekken.

·         Diaconaal werk landelijk
In 2018 heeft de diaconie € 1930 aan landelijke projecten besteed. Veelal gaat het om afdracht van collecteopbrengsten die soms vanuit de diaconie zijn aangevuld. Een bijzondere steun van
€  500  is gegeven aan het kerkasiel dat vorig jaar en het begin van dit jaar in Den Haag liep in de vorm van een doorlopende kerkdienst.

·         Diaconaal werk wereldwijd
De diaconie heeft € 3838 aan wereldwijde projecten besteed. Een klein gedeelte hiervan is terug te zien in de cash4cashu certificaten die aan dopelingen worden gegeven. Bijzondere ondersteuning werd gegeven aan Oost-Ghouta, Syrië en het Rode Kruis in Syrië, en een extra bijdrage voor Tear Nacht-zonder-dak projecten. Voor het overige betrof deze hulp doorzendcollecten, zo af en toe additioneel ondersteund.

Conclusie
Dit jaar wilde de diaconie in de min komen, en dat is niet gelukt. Ondanks de brede ondersteuning aan projecten is er toch nog méér geld ingezameld. Dank voor de bijdragen van onze gemeenteleden, die hiermee actief aangeven het werk van de diaconie belangrijk te vinden. Hierdoor kunnen we mensen helpen, dichtbij en ver weg. Natuurlijk moet de diaconie geen geld oppotten – daarom hebben we besloten naast een eenmalige correctie in 2019, ook een aantal projecten uit te kiezen waar de resterende inkomsten over verdeeld kunnen worden. Ook dit jaar willen we het diaconale en missionaire werk met uw hulp weer van harte doorzetten.