ANBI – diaconie

ANBI gegevens van de Diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Venlo.

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:     Diaconie van de Protestantse gemeente te Venlo e.o.
Telefoonnummer:     06-24494927
RSIN/Fiscaal nummer:    824126324
Website adres:     www.joriskerk.net
E-mail:     secretariaatdiakonievenlo@gmail.com
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:     Brouwersplaats 4, 5911CE Venlo
Postcode:     5911 CG
Plaats:     Venlo

De Protestantse gemeente te Venlo e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Venlo e/o.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 26 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.joriskerk.net vindt u het jaarplan 2017 van de Diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Tabel met staat van baten en lasten diaconie 2017

Toelichting bij ANBI overzicht jaarrekening 2017

Inkomsten
Kijkend naar de inkomsten, heeft de diaconie € 8335 ontvangen in 2017. De opbrengsten van de collecten in kerkdiensten zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar, zo’n 20%. In de voorafgaande jaren mochten we een stijging hierin waarnemen. De opbrengst van de diaconie-actie is lager dan verwacht (14% onder het niveau van vorig jaar), maar nog steeds ver boven de opbrengst van 2015. Deze opbrengst blijft op een herkenbaar niveau; voor een goed deel kennen we dit toe aan de meegestuurde flyer met toelichting en de bijgevoegde acceptgiro. Het resultaat van de diaconie-actie vormt zo ieder jaar weer de financiële ruggengraat voor het werk van de diaconie!

Uitgaven
Wanneer de uitgaven worden beschouwd, dan heeft de diaconie in totaal € 9737 uitgegeven in 2017. In 2017 is er door de diaconie € 2410 aan plaatselijk werk en leningen besteed. In het afgelopen jaar hebben we de lokale actie van de jongeren voor Tear extra ondersteund. Ook de solidariteitsmaaltijd van de Jongerenkerk is weer gesteund. Daarnaast hebben we de actie ‘As Equals’ gesponsord, een project in de vorm van een filmfestival met als doel oog te krijgen voor andere leefwijzen en culturen en een antenne krijgen met betrekking tot het voorkomen van vooroordelen en vooringenomenheid.
In 2017 heeft de Diaconie € 1416 aan landelijke projecten besteed. Veelal gaat het om afdracht van collecteopbrengsten die soms vanuit de diaconie zijn aangevuld. Deze uitgave is aanzienlijk minder dan begroot, vooral ingegeven door het feit dat er zo veel wereldwijde hulp is verstrekt.
De diaconie heeft € 3949 aan wereldwijde projecten besteed. Dit is beduidend meer dan begroot, vooral door ondersteuning van hulp na natuurrampen. Er is ruim € 2000 aan hulp gedoneerd voor hongersnood in Afrika, overstromingen in Azië, orkaan Irma en de aardbeving in Mexico. Voor het overige betrof deze hulp doorzendcollecten, incidenteel ook extra ondersteund.

Dit jaar wilde de diaconie weer meer geld uitgeven dan ontvangen, en dat is gelukt. We hebben veel projecten goed kunnen ondersteunen met dank aan de bijdragen van onze gemeenteleden die hiermee actief aangeven het werk van de diaconie belangrijk te vinden. Hierdoor kunnen we mensen helpen, dichtbij en ver weg. Ook dit jaar willen we deze hulp weer van harte doorzetten.