Veertigdagentijd 2019: Een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep, de foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelissen.

Eerste zondag
Er staan acht flessen in een cirkel. Zo verwijzen ze naar de aarde. In de klimopranken en de bloemen wordt verbondenheid en solidariteit uitgedrukt: de verbondenheid en solidariteit van Jezus met zijn volk en met de aarde. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. We zien in Jezus een veelbelovend nieuw begin.

‘Steeds weer anders.
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet”

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin

Tweede zondag
Op de berg mogen we even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toekomt, op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg door het water en de woestijn heen. De bloeiende bloemen vertellen van hoop in een koude en moeilijke periode.

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Zouden wij een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand?”

Van boven zie je de verbinding door de lijnen van het Griekse kruis.
Verheerlijking van Christus, een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

Derde zondag
De schikking van vandaag staat in de vorm van een oog. Het vertelt ons over zien, omzien, inzien: dat vraagt geduld. Geduld dat nodig is om te zorgen en te wachten op een nieuw begin: in de natuur, in de wereld, in jezelf, in de ander.

Zie
de bloeiende twijg
een eerste teken
van de lente
die komen gaat.

Vierde zondag
Midden in de Veertigdagentijd iets om je over te verheugen: iemand die opnieuw begint.
Als bloesem in de winter, zien we zwaaiende, dansende mensen, verbonden met elkaar. Verheug jij je over iemand die de weg naar God vindt?

Verheug je
om de thuiskomst van de ene zoon.
Kom
samen zoeken
naar een nieuw begin.

Vijfde zondag
Een vesting van eigen gelijk – daarop lijkt de schikking. Mensen die zijn gaan heersen en bezitten in plaats van dienen en verzorgen.
Wat is wijs en wat is recht?

Met geweld beschermen
wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed dat stroomt en wijn die vloeit
een nieuw begin?

Zesde zondag
Takken, gebogen van de ene kant naar de andere kant: een poort waardoor de koning binnen kan komen. Zijn wij die poort?

(Psalm 118: 20 en 26-28)
Dit is de poort die leidt naar de Eeuwige, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Gezegend wie komt met de naam van de Eeuwige. Wij zegenen u vanuit het huis van de Eeuwige. Hij is God, hij heeft ons aan het licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar.
U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.

Goede vrijdag

Zeven, het getal van de volheid. 7 x rode bloemen in de vorm van het kruis.

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoorden hem: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, “’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’

Pasen

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien
met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde
zullen we Jezus herkennen.

“Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem.
Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien
we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af,
maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het
lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt,
een nieuw begin.”

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.