Categoriearchief: nieuws

Drama op Lesbos, vluchtelingenkamp verwoest. Bid en collecteer.

Woensdag 9-9-2020

Door meerdere branden is vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos vannacht grotendeels verwoest. Op het eiland is de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden migranten zijn gevlucht, maar kunnen nergens heen.

Bij het openen van Facebook is dit het eerste bericht van ngo’s en kranten. Uit alle berichten klinkt schrik en verbijstering over dit nieuwe drama.

“Een afschuwelijke situatie,’ aldus Alice Kleinschmidt van Kerk in Actie partner Borderline op Lesbos. “Vrouwen en kinderen stonden in de kou, baby´s moesten overgeven vanwege de rook, ze hebben helemaal niets meer.”

Vandaag, was de planning, moet de oproep om collectanten voor de huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie voor de vluchtelingen op Lesbos op de website.
Dat kan niet zonder eerst aandacht te schenken aan dit vreselijke drama en te bidden voor de vluchtelingen die nu alles wat ze nog hadden zijn kwijtgeraakt.

Bid mee.

En dan hieronder de oproep voor collectanten, geschreven vòòr de verwoestende branden maar nu heel erg dringend.

Noodtoestand vluchtelingenkinderen in Griekenland
Landelijke huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Oproep collectanten in Venlo

“Nederland moet haast maken met de opvang van kinderen in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. Als dat niet in Griekenland zelf blijkt te kunnen dan zou het kabinet hulp in Nederland moeten regelen”. Deze oproep staat in een petitie die al is ondertekend door ruim 750 voorgangers van kerken van de meest uiteenlopende snit. “We zouden op het gebied van kinderrechten gidsland moeten zijn maar ons beleid is bleek en flets. Wij willen meer aandacht voor de duizenden kinderen die in de vluchtelingenkampen in de knel zitten”. Eerder hebben al diverse gemeenten en particulieren te vergeefs plaats aangeboden voor deze kinderen. De petitie is primair gericht op het CDA en de ChristenUnie.

De nood is hoog. Daarom organiseert Kerk in Actie (KIA), de hulpverleningsorganisatie van de protestantse kerk, een landelijke huis-aan-huiscollecte van 29 november t/m 5 december 2020 voor dit doel.
Kerk in Actie hoopt dat Venlo hier ook aan mee doet en heeft mij gevraagd dit met hun hulp te coördineren. Vandaar hierbij de oproep om u te melden als collectant. Dit kan rechtstreeks op www.kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte of bij mij op gert.reitsma@hetnet.nl of 077-3528415.
Wel graag vóór eind september i.v.m. de nodige voorbereidingen zoals bestellen collectebussen, aanmaak legitimatiepasjes, wijkindeling, etc.. Voor perspublicaties zal worden gezorgd.
Doet u mee?
                                                                                                                                                        Gert Reitsma

Lees ook de de brief van een aantal ngo’s verstuurd op 31 augustus naar 2 regeringspartijen.

500 kwetsbare kinderen

Catastrofe dreigt

Zonder solidariteit van de EU-lidstaten is het voor Griekenland een onmogelijke opgave om de tienduizenden vluchtelingen in de kampen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Duizenden mensen, waaronder veel kwetsbare kinderen, zitten daar opeengepakt zonder warm water, hygiëne en medische zorg. Er is maar één kraan voor 1300 mensen. Vluchtelingen staan urenlang in de rij voor een maaltijd en de tentjes staan tussen het open riool en vuilnis in de modder. Thuisblijven, afstand houden en regelmatig je handen wassen is in deze omstandigheden onmogelijk. Artsen trokken al aan de bel om te waarschuwen voor de gevolgen van een corona-uitbraak.

Namens de kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Venlo schreef werelddiaken Dick Schut een brief naar staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw A.Broekers-Knol en minister-president de heer Rutte een brief om 500 kinderen over te nemen en veilige opvang te bieden in Nederland.

Lees hier de brief.

Wil je zelf ook iets doen? Ga dan naar de website van Kerk in Actie en teken de petitie.

Ook de Joriskerk luidt de klok

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

De Venlose kerken (Rooms Katholiek en Protestant) willen ook dit teken van troost en hoop te laten horen en luiden hun klokken op de komende woensdagen tussen 19.00 en 19.15 uur.

Kijk hieronder hoe dat klonk.

Ook de Joriskerk luidde vanavond de klok als boodschap van bemoediging, hoop en troost.

Geplaatst door Joriskerk Venlo op Woensdag 18 maart 2020

Besluit tot opschorting reguliere kerkdiensten tot 31 maart 2020

Beste gemeenteleden,

Wereldwijd worden mensen getroffen door het coronavirus dat vooral voor ouderen en mensen met een zwakke gezondheid behoorlijke risico’s inhoudt. Mensen van onze generaties hebben een dergelijke pandemie niet meegemaakt. We weten daarom niet precies hoe we verspreiding het beste kunnen tegengaan en hoe deze pandemie zich zal ontwikkelen. Duidelijk is wel dat er forse maatregelen nodig zijn om verspreiding van de besmetting te beperken. De regering heeft daartoe allerlei maatregelen voorgesteld, die vooralsnog tot 31 maart a.s. van kracht zijn. Eén daarvan is het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 mensen.

De Protestantse Gemeente Venlo en omstreken neemt haar verantwoordelijkheid voor de samenleving door te doen wat in haar vermogen ligt om in ieder geval niet bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Weliswaar worden onze kerkdiensten meestal niet door meer dan 100 mensen bezocht, toch heeft de Kerkenraad besloten de reguliere diensten in de Joriskerk tenminste tot 31 maart a.s. af te gelasten.  Daarbij wordt aangesloten bij het advies van de Classis die ook kerkdiensten met minder dan 100 mensen ontraadt.

Het besluit de reguliere diensten af te gelasten hoeft nog geen stilstand van het kerkelijk leven te betekenen. Momenteel wordt bekeken of alternatieve – online – vieringen een mogelijkheid zijn. In ieder geval is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om via de televisie op zondag 15 maart om 9:30 uur een korte meditatie te zien van ds. René de Reuver, de scriba van de generale synode van de PKN. Deze wordt op NPO2 uitgezonden vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN.

Verder is besloten dat in deze periode wijkbijeenkomsten, de jeugdbijeenkomst, de stiltevieringen in de Michaelkerk en de Ionalezing van 25 maart niet doorgaan. Ten aanzien van vergaderingen wordt in overleg met de kleine kring van betrokkenen een besluit genomen. Evenmin valt nu ook nog iets te zeggen over de periode na 31 maart. De komende weken zal duidelijk worden hoe we dan met het besmettings-risico om zullen gaan.

Omzien naar elkaar in deze periode

De verspreiding van het virus levert bij veel mensen onrust op en gevoelens van kwetsbaarheid, ook in onze kerkgemeenschap. Het virus is onzichtbaar en daarmee ongrijpbaar. Het raakt aan de eigen kwetsbaarheid van mensen en kan zo heel dichtbij komen. We leven als Kerkenraad mee met de mensen die zich zorgen maken en met hen die er de gevolgen van ondervinden, qua gezondheid of in het werk.

De maatregelen die nu genomen worden betekenen ook een groter sociaal isolement. De kerk is daarbij niet de enige plek waar activiteiten worden afgelast. Medisch is dat nu even gewenst, maar voor sommigen kan hierdoor het aantal contactmomenten ineens wel erg drastisch minder worden. Het is een belangrijke vraag voor ons als gemeenschap hoe we in deze omstandigheden naar elkaar kunnen blijven omzien. Misschien door elkaar wat vaker te bellen, een appje te sturen of een kaartje. We dragen allemaal een stukje verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de ander, maar ook voor het sociaal welbevinden van elkaar. Houd contact elkaar, deel je zorgen en help elkaar de rust te zoeken in alle onrust. Daar zijn we gemeenschap voor, ook als we niet op zondag bijeen kunnen komen.
Laten we in deze periode extra aan elkaar denken, ook in gebed.

Het Smal Moderamen van de Kerkenraad, bestaande uit voorzitter Tiny Franken, scriba Marian Hofstra en ds. René Silvis, zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website en e-mail.

Wij wensen elkaar sterkte en wijsheid toe,

in Christus verbonden,

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Venlo en omstreken

P.S. Als u gemeenteleden kent waarvan u weet dat ze dit bericht mogelijk niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan hen door te geven.

Bezinningsdag kerkenraad

Kort verslag Bezinningsdag 15 februari 2020

Het thema van de bezinningsdag was dit jaar ‘omzien naar elkaar’. Aan de hand van de PKN brochure “Verbinding en aandacht” hebben we nagedacht over verschillende aspecten van ‘omzien naar elkaar’.

Gemeentepastoraat was het eerste onderdeel. In veel kerken, ook bij ons in de Joriskerk, wordt geen groot huisbezoek meer georganiseerd. Dat betekent gelukkig niet dat we niet naar elkaar omzien. Dit gebeurt op allerlei wijze, georganiseer en spontaan. Denk aan de wijkavond, elkaar spreken bij de koffie in het Baken, diverse groepen die elkaar regelmatig zien, zoals de Tafelgespreksgroep of denk aan de contactpersonen die de mensen uit hun wijken kennen.
Laten we actief oog houden voor elkaar, durf ook de vraag eens te stellen: ‘hoe gaat het vandaag met je’ en ‘wat heb je nodig’? En luister, luister, luister…

Verbinding zoeken Hoe kunnen we verbinden nu vanzelfsprekende structuren van de vroegere verzuilde samenleving veelal zijn weggevallen? Door mee te doen aan activiteiten bijvoorbeeld, en door de kerkgang op zondag.
We realiseren ons dat er ook minder zichtbare gemeenteleden zijn. Een klein groepje denkt inmiddels na hoe we hen kunnen vragen wat hún verwachtingen van de kerk en de gemeente zijn in de hoop ook met hen een verbinding te kunnen maken.

Aandacht bieden Meer en meer zien we in de samenleving de zelfredzame consument, die pakt wanneer en wat hem of haar uitkomt. De kerk stelt hier de meelevende en mee-oplopende medemens tegenover. We mogen ‘Emmaüsgangers’ zijn voor elkaar. Maar ook ‘herder’. Al moet het natuurlijk niet zo zijn dat een ‘herder’-beeld de indruk geeft dat er wel voor je wordt gezorgd, wat kan leiden tot een passieve houding.
Het is natuurlijk makkelijk om om te zien naar wie we kennen en wie we aardig vinden. Wat een uitdaging om eens met iemand te praten die je niet zo goed kent! Naast deze gesprekken hebben we nog gesproken over het nieuwe Beleidsplan 2021-2026. Ook hierin zal worden nagedacht over hoe we mensen kunnen betrekken bij de Joriskerkgemeente, uitgaande van de talenten die een ieder heeft, en waar we naar mogen vragen.

Geen lezing over de Iona Community

Deze lezing gaat niet door om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen.

In deze lezing zal de aandacht ook uitgaan naar de wekelijkse pelgrimage over het eiland, naar een bijzondere sculptuur bij de abdij en de liederen van deze gemeenschap, waarvan er
langzamerhand steeds meer in het Nederlands beschikbaar zijn.

Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Ionagroep Nederland.

Begeleiding: René Silvis
Datum: Woensdag 25 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 11 maart 2020 bij ds. René Silvis

Quizt het wel of quizt het niet?

Een gezellige avond waarop we op een luchtig-serieuze manier met elkaar doorpraten en doorvragen naar inhoud, betekenissen en zeggingskracht van verhalen, spreuken, gebruiken en nog veel meer uit de Bijbel.

We gebruiken vragen uit de bekende Nationale Bijbelquiz.

Maar het gaat er nu niet om dat er één is die het meeste weet, maar dat je met elkaar ontdekt dat je samen best veel weet én wat je allemaal wel of toch weer niet wist.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: vrijdag 7 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 3 februari bij ds. René Silvis

Top 2000

We hebben met enthousiasme muziek uitgekozen die niet uit het Liedboek maar uit de Top2000 gekozen is of we hoorden een lied dat iemand graag in de Top2000 zou zien.
De teksten hebben een inhoud waaruit we inspiratie halen en waarmee we ons vanuit ons geloof verbonden kunnen voelen.

In de dienst ook een quiz die we hier graag nog eens neerschrijven. Alle teksten zijn te vinden op internet. Zoek daarvoor op de titel met als toevoeging ‘songteksten’.

Quiz: 4 vragen

1 In Genesis 3:19 staat de tekst “stof ben je, tot stof keer je terug”. In welke songtekst is er hiermee een opvallende gelijkenis te vinden? 

a) Dust in de the wind – Kansas
b) Where the streets have no name – U2
c) Zo zal het zijn – Rob de Nijs

2 In ‘One of us’ van Joan Osborne vraagt ze zich af wat er zou gebeuren als God gewoon onder ons zou zijn. Ze komt dan met een verrassend godsbeeld. Ze zegt dat God misschien wel onder ons verschijnt als:

a) Een kind in Afrika
b) Een vreemdeling in de bus
c) Een bankier op Wall Street

3 In Jesaja 25:6 wordt verteld dat God, de Heer, de tranen van elk gezicht afwist. In welk nummer is eenzelfde verwoording te vinden?  

a) Angels – Robbie William
b) Sunday bloody sunday – U2 
c) Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij

4 In Titus 3:3 staat de tekst “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haten elkaar.” In welk nummer wordt een dergelijke tekst gevonden? 

a) Same love – Macklemore
b) Where is the love – Black Eyed Peas
c) Iedereen is van de wereld – The Scene

Antwoorden:
a Kansas, Dust in de wind (nr 275 in de Top 2000)
b Joan Osborne, One of us – een man in de bus
c Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? (nr 38 in de Top 2000)
b Black eyed peas, Where is the love? (nr 903 in de Top 2000)

Na de dienst was er veel zelf gemaakt lekkers en gezelligheid in de kapel. De ‘man achter de knoppen’ was nog niet naar huis en dus genoten we ook nog van muziek uit de Top 2000.

Kinderen in Moldavië

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Tijdens de beide kerstkerkdiensten (kerstnacht en kerstmorgen) is er gecollecteerd voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel: “Geef licht aan kinderen in Moldavië”.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa.
Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben.

De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie.
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.

De kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst hebben een mooi bedrag opgebracht. De diaconie verdubbelt deze bedragen.
De diaconie dankt iedereen hartelijk voor de gulle gaven.

Lees meer over dit project.

Namens het College van Diakenen
Bob van der Tuin

Expositie kerstgroepen

Op 7,8,14 en 15 december bent u tussen 12 en 16 uur van harte welkom bij kerstgroepen in de Joriskerk Venlo.

Veel mensen in en rond Venlo lenen, net als vorig jaar, hun kerstgroep uit aan de Joriskerk om er samen van te genieten. De kerstgroepen zijn heel verschillend qua stijl en herkomst. Toch hebben ze één ding gemeen: ze vertellen ons allemaal over de geboorte van Jezus.

Tijdens deze tentoonstelling is er op verschillende momenten (live) muziek.
Van harte welkom!