Categoriearchief: verderkijken

Eeuwigheidszondag

We gedenken onze dierbare overledenen uit het midden van de gemeente.
We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar ontslapen zijn. Verbonden met wie ons zijn voorgegaan staan we in het licht van Gods ontferming. Mensen komen en mensen gaan, maar de dood is niet het einde. Onze beminde gestorvenen zijn we niet kwijt.

Op wonderlijke wijze weeft de liefde draden van verbondenheid over de grens van het sterven heen. We ontsteken de gedenkkaarsen. Licht in het duister in de verwachting dat God de levens van hen die gestorven zijn bewaart in zijn hart en ons allen vernieuwen zal.

We worden gedragen door de Naam van God ‘Ik zal er zijn voor jou’.
Zo bidden we zingend tot God:
‘Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken.
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.’

Naast hen die tot onze gemeente behoren gedenken we ook de namen van hen die ons ontvielen en niet tot deze beperkte kring behoren. Wanneer u iemand gedenkt en u wilt graag dat van hem of haar de naam ook in ons midden wordt genoemd, kunt u dit doorgeven aan Ds. Silvis.

Dienst door gemeenteleden.

Zondag 29 september was er een bijzondere dienst in de Joriskerk. Deze dienst was voorbereid door gemeenteleden in 5 gemeenten in onze regio, noord/midden Limburg.
De lezingen over de rijke man en de arme Lazarus in Lukas en over een stel zorgeloze, achteloze en hautaine leiders in Amos zijn besproken en er zijn liederen bij gezocht en gebeden voorbereidt. Omdat je niet met z’n allen een overweging kan schrijven heeft 1 van de gemeenteleden dat gedaan. Het sleutelwoord was achteloosheid.

In de Joriskerk werd de dienst geleid door vier leden uit onze gemeente.
O.a. de liederen 1010 en 1001 uit de liedbundel werden gezongen.
Het was een mooie dienst.
In de pdf vindt je de tekst van de overweging en de bijbehorende teksten uit de Bijbel.

Gebed voor onderweg

Op pad zijn met U, Schepper God,
is op pad zijn in Uw wereld,
vol wonderen en zó mooi. 
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U, broeder Jezus,
is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten, samen verder gaan,
en op het kruispunt afscheid nemen,
wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U, Heilige Geest,
is op pad zijn met de wind,
is dansen op onstuimige muziek
en dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.

Chris Polhill
uit ´Medemens 6´, uitgave van Kerk in Actie
bestel Medemens gratis

> Het vakantieboekje ´op reis met Petrus´ biedt 28 dagen lang Bijbelse inspiratie. U kunt het boekje met bijbelteksten, (gespreks)vragen en tips gratis aanvragen via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

gebed voor onderweg

Tien gedachten ‘om op de kauwen’.

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo.

Het programma startte om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jongerenkerk. De deelnemers werden welkom geheten met een zegenwens en een openingsgebed. Het JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De viering was in handen van Hub van den Bosch namens de Jongerenkerk en ds. René Silvis namens de Joriskerk.
Voordat er gegeten werd kregen we tien gedachten ‘om op te kauwen’ van ds. René Silvis.

Om op te kauwen bij het eten

God, zegen dit brood.
En geef brood aan wie hongert         
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Dit lied – God, zegen dit brood – vertelt ons de samenhang tussen eten en recht, tussen eten en onrecht. Voor veel mensen is eten belangrijk. Om in leven te blijven. Omdat ze het lekker vinden. Omdat het een rustig moment op de dag is. Omdat het dan tijd is om bij te praten. Om zoveel redenen is eten belangrijk voor mensen. Het is fijn als je er van kunt genieten. En dat is beter dan het gedachteloos naar binnen te werken. Daarom tien gedachten om ‘op te kauwen’ bij het eten.

1) Er zijn mensen die alleen eten.        
Ik eet alleen, God.
Komt u dan bij mij aan tafel
en wees mijn gast.

2) Er zijn mensen die samen eten.        
Dank u God        
voor het eten
voor vrienden
voor tijd om te ontspannen en samen te delen.

3) Soms bidden mensen heel kort.        
Brood. Halleluja. Amen.

4) Soms zijn mensen even stil.        
Toen het gezin hardop gebeden had         
zei het kind dat te gast was:
‘Bij ons zitten we gewoon rustig en stil en ruiken ons eten.’

5) Het is de aarde die ons voedsel geeft.        
Het eten is klaar;
wij zijn bij elkaar;
de goede dingen van de aarde
zijn er om te delen.
Kom, eet en geniet.

6) Ons eten staat niet zomaar op tafel.        
Danken wij God voor het eten op tafel.
Zegen voor degene die het zaaide, die het maaide, die het vervoerde;
zegen voor degene die het klaar legde, die het verkocht, die het bereidde;
en danken wij God dat wij het mogen eten.

7) We zijn wat we eten.        
Liefdevolle God,
We zijn wat we eten.
We worden wat we al zijn:
atomen van koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof.
Ons eten, herschapen stof,
is steeds weer opnieuw gevormd door levend DNA.
Hoe wonderlijk.
Dank u Liefdevolle Schepper,
voor proteïnen, koolhydraten en ook voor vetten en mineralen,
om ons te voeden en op te bouwen.
Wil al onze energie gebruiken voor uw koninkrijk.

8) De bereiding, het opeten en de afwas horen bij elkaar.        
God is overal.
Bij het aanrecht, aan tafel en bij de gootsteen

9) Bij het eten is er tijd om nog eens na te denken over de dag.        
Wij zeggen dank voor deze dag,        
en noemen de momenten die moeilijk waren.
Help ons allemaal om in vrede en liefde te leven.

10) Als we eten hebben we vaak meer dan genoeg. Tegelijk zijn er velen in de wereld die veel te weinig hebben. Dat ons eten, ons samen eten ons aanzet tot inzet. Want hiermee zijn we weer terug bij ons lied.

God, zegen dit brood.         
En geef brood aan wie hongert
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Eet smakelijk en dat het u goed mag doen.

ds. René Silvis

Smeekgebed

In de Veertigdagentijd verzorgt de missionaire raad het smeekgebed.
Er is een vaste tekst voor alle 6 zondagen. Iedere zondag roepen wij om ontferming voor het project van aandacht voor de betreffende zondag en aandacht voor een specifieke gebeurtenis in de week ervoor. De tekst wordt voorbereid en uitgesproken door 1 van de leden van de missionaire werkgroep.

De vaste tekst luidt:

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.
Daarom roepen wij om ontferming……

Eerste zondag
……. voor hen die op Cuba moeten zien te leven en overleven in steeds slechtere omstandigheden, op zoek naar houvast en perspectief. Als ook voor alle Venezolanen die niet meer onder het juk van dit bewind kunnen of willen leven.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Tweede zondag
……. voor ex-gedetineerden die na het uitzitten van hun straf een nieuw leven willen opbouwen en voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Ethiopië.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Derde zondag
……. voor de stad Utrecht, voor hen die nu rouwen, voor allen die uw kracht zo nodig hebben om verder te kunnen met leven na de schok van de aanslag.
……. voor kinderen in armoede. Armoede schaadt hun ontwikkeling en ontneemt in veel gevallen hen de mogelijkheid kind te zijn.
Onze aandacht gaat vandaag uit naar kinderen die door armoede gedwongen moeten werken, zoals kinderen in de Indiase stad Narsapur. Ontferm U over deze kinderen, hun ouders en hen die zich voor deze kinderen inzetten.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vierde zondag
……. voor hen die samen met anderen in hun gemeenschap leren wat samen kerk zijn betekent.
Die kracht en hoop putten uit het geloof in U en zoeken naar wegen om dit met elkaar te delen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vijfde zondag
……. voor de alle kinderen in Rwanda die geen ouders meer hebben, vaak als gevolg van het aids virus. Wil bij deze kinderen, hun pleegouders en hun begeleiders zijn wanneer ze een leven proberen op te bouwen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen zo roepen wij: Heer, ontferm U.

Zesde zondag
……. voor hen die in de kerk naar een nieuw begin zoeken, omdat de oude vormen niet meer lijken te passen, maar de nieuwe maatschappij ook verwarrend en op drift is. We denken hierbij aan de mensen van Jong Protestant, die met spelvormen het paasevangelie proberen over te brengen aan jongeren.
En voor die kinderen van vluchtelingen die hier zijn opgegroeid en dachten een nieuw begin te hebben gevonden. Nu de mogelijkheid om schrijnende gevallen een verblijfsvergunning toe te kennen lijkt te verdwijnen, is van hun toekomst weer een stuk uitzicht ontnomen.

Oecumenische stiltevieringen

In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen zullen door de Raad van Kerken Venlo weer oecumenische stiltevieringen worden georganiseerd.
Plaats: H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein in ’t Ven.
Er is ruime parkeergelegenheid!
De vieringen zijn van 19.00-19.30.
Het plan is om na afloop nog een kopje thee of koffie met elkaar te drinken.

De eerste viering is op 26 maart en de overdenking zal worden
verzorgd door pastoor Tjeu Kunnen van de Michaëlkerk.
De tweede is op 2 april waarin onze eigen dominee René Silvis zal voorgaan.
Op 9 april is de derde en laatste viering onder leiding van ds. Jacob Glas van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Venlo/Maastricht.
Laat uw oecumenisch hart spreken, luisteren en zingen en kom!

Gebed bij de klimaatmars

Ds. Nynke Dijkstra schreef een gebed bij de klimaatmars.

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin.

We bidden U: ontferm U over ons. Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.

We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren – vanuit een groeiende beweging van mensen, die zich hiervoor inspannen.
We bidden dat de stakende tieners en de mensen van de klimaatmars gehoord en gezien zullen worden – dat er zo vernieuwing mogelijk zal worden met het oog op de toekomst van uw aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Kyrie eleison,
Amen.

Bezinning op de Maaltijd van de Heer

De laatste jaren is er wat meer variatie gekomen in de manier waarop wij het Heilig Avondmaal vieren.
Dit gebeurde o.a. met alternatieve liturgieën uit het Liedboek, soms gedeeltelijk solo gezongen.
Mede naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover in en aan de kerkenraad ontstond het voornemen om ons eens goed te bezinnen op vorm, inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal in onze gemeente en wat het ons persoonlijk doet. Natuurlijk met het oog op de toekomst van ons gemeente-zijn.
Ook in onze landelijke PKN was er behoefte aan bezinning hierop en verscheen in maart dit jaar ten behoeve van gesprekken binnen de gemeenten de zeer lezenswaardige brochure ‘De Maaltijd van de Heer’.

Het plan werd opgevat om in de komende kerkenraadsvergadering van 11 september ruim de tijd voor deze bezinning te nemen en voor deze vergadering (die sowieso openbaar is) zo veel mogelijk gemeenteleden uit te nodigen.
Tijdens de voorbereiding en vooral ook na het lezen van de brochure ‘De Maaltijd van de Heer’ kwamen we tot het besef dat zo’n bezinning ons als gemeente in de kern treft en ons ook persoonlijk goed kan raken. Zo’n bezinning doe je niet even en heeft tijd nodig om op gang te komen en om te bezinken.
In het Breed Moderamen van 14 augustus besloten we daarom om hierover een aparte gemeenteavond te houden en wel op maandagavond 22 oktober in Het Nieuwe Baken.

Ter voorbereiding op de bezinning in de kerkenraad kregen de kerkenraadsleden achtergrondinformatie en zijn er een aantal vragen geformuleerd. Dit is ook aangeboden als voorbereiding op de gemeenteavond.
Wil je dit nog eens nalezen of alsnog naar de kerkenraad reageren dan vind je hier de voorbereiding. In de vergadering van de kerkenraad op 13 november wordt de discussie geëvalueerd.

Heer, sterk ons – smeekgebed

Smeekgebed – 40dagentijd 2018

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.

Daarom roepen wij om ontferming

voor hen die met de moed der wanhoop proberen te overleven of proberen hulp te verlenen in de hel van alles verwoestende bombardementen, 

voor jonge mensen van wie het leven overschaduwd wordt door de donkere herinneringen aan een schietpartij op school, breek toch de machtige arm van de wapenindustrie en wapenlobby,

voor wie in armoede leven en door schulden financieel en sociaal moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Voor de miljoenen grote mensen op de vlucht waar ook ter wereld: Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, Eritrea, Venezuela.

Voor de miljoenen kleine mensen, zo jong, zo kwetsbaar, op de vlucht, soms alleen en steeds vaker slachtoffer van kinderhandelaren.

Voor ontwrichte gezinnen waar onvoorwaardelijke liefde niet vanzelfsprekend is,
waar vrouwen dagelijks met huiselijk geweld worden geconfronteerd waar ook  ter wereld dichtbij of ver weg zoals in kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.

Heer, wees barmhartig
en sterk ons in de navolging
van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen.

 

 

Dankdag

 

‘Geheim van leven’, een gebed

 

 

 

 

 

 

 

Goede zegenrijke God,

Appels liggen glanzend bijeen, aardappelen zij aan zij

in manden, vandaag volop naast al die soorten groen.

Hoe groots de oogst

van wat toen en steeds zo klein begon:

een bolletje,….. lees het gebed verder op Schepping Vieren